آيدين بيليم
گونجل يازيلاريم
یاییلیب : ۱۱ مهر ۱۳۹۰ | یازار : گنج تورك | بؤلوم : | 1 باخیش لار

RUSLAR KİMDİR

Bu konuda  okurlarıma zaman içnde farsça bir dizi yazılar yayılacaktır

                                                                    1. bölüm


قرن 9ميلادي شروع اولين مهاجرت روسها از سرزمينهاي اسكانديناوي به دشتهاي وسيعي كه در مالكيت قبايل تركان بود و كسب اجازه ي روس ها از سران ترك براي اقامت در قلمرو ايشان است.روسها با كوچهاي وسيع وزاد و ولدبسيار در اين سرزمين هاي حاصل خيز سنگ بناي شهري به نام كيف را گذارند.

روسها تا شروع قرن 11م خراجگذار تركان بودند ولي از اين زمان به بعد روسها به تدريج نيرومند شده وشروع به دست اندازي به نقاط اطراف مي نمايند ونيروي  تركان به علت جنگهاي پي در پي در جبهه هاي اروپايي رو به ضعف مي گذارد.كوچهاي پي در پي روسها وزاد و ولد  آنها در سرزمين هاي  بكر و حاصاخيز وبسيار وسيع تركان باسرعت

هرچه تمامتر ادامه پيدا مي نماييد.  

 قرن 15 شروع نبردهاي روس ها براي استيلا بر تركان و تملك كامل سرزمينهاي ميزبانان مهربان مي باشد.روسها بتدريج از اين تاريخ به بعد سير صعودي استيلاي خود را شروع كردند. آنان از ماشين   جنگي تركان و بعد ها مغولان(دولت آلتين ارد و به رهبري يكي از فرزندان چنگيز خان)با مهارت  و سياست خاص در جهت نابود كردند دوشمنان ملي و مذهبي خود (كاتوليك ها)نهايت بهره ها را بردند و بدين    ترتيب قدرت  تركان رو به ضعف نهاد و آنان  مجبور به اطاعت از روسها شده و خراجگذار ايشان گرديدند و بتدريج در فرهنگ  اسلاوهاي ارتودوكس آسيميله شده يا به طرف شرق ويا جنوب(قفقاز)مهاجرت نمودند و بدين ترتيب سرزمينهاي تاريخي خود را از مرز فنلاند تا اروپاي غربي و مركزي به طور كامل از دست دادند و بازنده ي اصلي اين نبردها گشتند.

قرن هاي 17_18 م روسها دست اندازي به اخرين پايگاههاي بازمانده تركان  در قفقاز  و آسياي مركزي  را شروع كردند و بدين ترتيب اكثريت سرزميهاي وسيع تركان تحت  استيلاي روسها ي ظالم و خوناشام قرار گرفت.

در قرنهاي 17_18 روسها به  كمك ارامنه و گرجيان خائن سرزمينهاي آذربايجان شمالي را همراه با ساير سرزمين هاي تركان در قفقاز به تصرف خود در آوردند.ارامنه براي رسيدن به استقلال حتي از به كاربردن زنهاي زيبا و دلربايي چون لوكوفور براي ارضاي  خاطر خانهاي كم خرد ترك  نيز خودداري نكردند اما در نهايت آنها نيز به سزاي خيانتهاي پليدشان رسيدند وسالها تحت استيلاي روسها باقي  ماندند.

1813 جنگهاي ايران وروس وخيانت ارامنه وگرجيان مسيحي فريب خورده باعث جدايي چندين شهر از آذربايجان شمالي  گشت در اين جنگها عباس ميرزا وليعهد شجاع فتحعلي شاه علي رغم نشان دادن شجاعت ها و رشادتها به علت برتري نظامي روسها از يك سوي  وخيانت ارامنه از داخل شهرها تحت عنوان ستون پنجم و  همچنين خيانت مستشاران

نظامي انگليس حاضر در توپ خانه ارتش ايران و لغو قرارداد فين كنشاين توسط ناپلئون بنا پارت با ايران و عقد قراردادنظامي با روسها وتنها گذاشتن ارتش ايران در جنگ با روسها و خودداري مستشاران فرانسوي در جنگ في ما بين باعث شكست عباس ميرزا شد و قرارداد گلستان بر ايران تحميل شد .

1828باز هم خيانت ارامنه ساكن در آذربايجان شمالي  آتش جنگ بين ايران و روس ها را شعله ور كرد. ارتش عباس ميرزا  در ابتدا  روسها را غافلگير كرده  پيروزيهايي را به دست آورد اما نداشتن يك ارتش جنگ  آزموده و منظم خيانت مستشاران انگليسي و فرانسوي باز هم باعث  شكست ايران گشت واينبار قرارداد تركمنچاي باعث جدايي قسمت شمالي  آذربايجان گشته  و خط مرزي ايران وروس را رودخانه ي آراز تعيين نمودند.

1828عهد نامه ي ننگين تركمنچاي باعث جدايي آذربايجان به دو قسمت شمالي و جنوبي گشت روسها بلافاصله

در قسمت شمالي اين ديار زخمي دست به اجراي يك سياست زشت وخانمان سوز زدند تا آخرين رمق هاي تركان را گرفته و آنها را تا انهدام نهايي هدايت نمايند.

آنان با اعزام نماينده تام الختيار خود قريبايدوف به همراهي بك هيت خاص در تهران اصفهان و آذربايجان وساير نقاطايران دست به جمع آوري ارامنه و گرجيان مسيحي نموده و آنان را به قسمت شمالي و اشغال شده آذربايجان با اهدف و نيات خاصي منتقل نموده ودر اراضي تاريخي آذربايجان در محل هاي نزديك به هم سكونت دادند.

قريبايدوف در اين ماموريت افراط را  به جايي رسانيد كه زنان مسيحي را كه در كابين مردان مسلمان بودند به زور اسلحه از  خانه ها بيرون كشيده و در نواحي خاصي از آذربايجان شمالي اسكان مي داد اما غافل از اينكه غيرت مردان مسلمان اين بي غيرتي را بر نتاقت قريبايدوف ملون و هيئت همراهش در تهران قرباني خشم مردم مسلمان شدند و تنها يك نفر از اين هيئت آنهم با مخفي شدن در كمد لباس جان سالم بدر برد و هم او بود كه رذالتهاي قريبايدوف را خالصانه وصادقانه نزد تزار روس فاش ساخت وباعث فروكش نمودن خشم تزار شد. در اين اثني دولت مركزي ايران نيز از اين اتفاق نا خواسته عذر خواهي نمود و تزار روسيه  بدليل مشغوليت اش در ساير جبهه هاي نبرد اروپا (و عدم اطلاع ايران از اين جريانات)مجبور به قبول آن گشت.

اين پيام تاريخي نشان از سياست هاي پليد و خزنده دولتهاي مسيحي منطقه  بر عليه تركان مسلمان از گذشته هاي دور خبر  مي دهد و مثال راستين اين سخنان در گذشته هاي دور بابك اين آزاد مردانقلابي آذربايجان مي باشد كه توسط سحل بن سمباط ارمني دستگير شده وبه مقدم خليفه ي عباسي پيشكش گرديده وسپس ماجراي خونين اعدام كردن بابك توسط خليفه ي عباسي مي باشد. و مثال راستين در گذشته هاي نزديك ستار خان است كه  باز هم يك فرد انقلابي و  آزاديخواه  آذربايجان است كه باز هم توسط يفويم  ارمني  رئيس پليس تهران به بهانه ي خلع سلاح  زخمي و بعد از گذشت 4سال بدون مداواء شهيد مي شود.

بنابر اين بر ملت مسلمان تورك منطقه واجب است كه با آگاهي كامل در مقابل اين سياستها ي پنهان و خزنده ايستادگي نمايند و دست به مقابله با آن  بزند تا بتوانند آينده ي خود و فرزندانشان را تامين نمايند و دين  خود را نسبت به سرزمينهاي تاريخي  و اجدادشان  بطور كامل ادا نمايند و وفاداري خودرا  نسبت به آب و خاك  اجداديشان را  اعلام نمايند. همان آب خاكي كه  باعث  حيات شان بوده و پس از مرگشان بستري براي آرامش ابديشان مي باشد .

بنابر اين مردم تورك آذربايجان جنوبي نبايد اجازه دهند تا قره باغي ديگر در اين سوي آراز در  قسمت جنوبي آذربايجان از بطن شوم اجناب متولد شود.

 


یارپاق لار :


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir